Novetat: Bestreta a compte del complement de carrera de 2016 per al personal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional

S’ha publicat en el BOIB núm. 128, de dia 8 d’octubre de 2016, l’Acord pel qual s’estableix una bestreta a compte del complement de carrera de 2016 per al personal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional i que no cobra cap quantia per aquest concepte.

Abans de fer efectiu l’abonament en la nòmina corresponent es publicarà en web del Servei de Salut de les Illes Balears, exclusivament a efectes informatius, la relació de destinataris de la bestreta.